Regulamin

Honorowy Patronat

Honorowy Patronat

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku„Boryna” – Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury
EDEMED – Edukacja, Ekologia, Medycyna

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów II i III klas szkół podstawowych pn.
„Zapusty – staropolski karnawał !”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pt. „Zapusty – staropolski karnawał!”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu są:
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
BORYNA – Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury
EDEMED – Edukacja, Ekologia, Medycyna
zwane dalej Organizatorami Konkursu.
3. Konkurs odbędzie się w terminie od 7 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r.
4. Konkurs jest skierowany do klas szkół podstawowych zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”.
5. Konkurs jest realizowany na terenie powiatów: ciechanowskiego, grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, Warszawy, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego.
6. Konkurs dotyczy pracy plastycznej promującej polskie tradycje ludowe w okresie karnawału.

§2 Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. kształtowanie świadomości narodowej oraz kultywowanie tradycji;
2. promocja rodzimego folkloru;
3. rozszerzenie wiedzy dzieci na temat staropolskich zwyczajów karnawałowych;
4. popularyzacja dzieła Oskara Kolberga;
5. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci;
6. promocja tradycyjnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci.

§3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem wydziałów oświaty w lokalnych Urzędach Gmin/Dzielnicy oraz za pośrednictwem szkół podstawowych.
2. Konkurs skierowany jest do klas II-III szkół podstawowych.
3. Klasa uznawana jest jako jeden uczestnik konkursu.
4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w konwencji plakatu, w formacie nie mniejszym niż A3 i nie większym niż A2, w dowolnej technice plastycznej, o tematyce nawiązującej do tradycyjnych karnawałowych zwyczajów i tańców ludowych.
5. Praca plastyczna winna być opisana w sposób trwały na odwrocie wg poniższego wzoru:
imię, nazwisko/imiona, nazwiska
klasa …
nazwa instytucji, adres
imię, nazwisko opiekuna
telefon kontaktowy opiekuna
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane ani nie były przedstawiane w żadnym innym Konkursie lub w Internecie.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Do Konkursu nie będą dopuszczane prace, których treść:
a. jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;
b. wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
c. propaguje używki lub przemoc;
d. nie jest związana z tematyką konkursu;
e. narusza prawa innych osób, firm lub instytucji;
f. jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego;
g. ma charakter reklamowy oraz jest chroniona prawem autorskim;
h. zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.
11. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
12. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego po rejestracji na stronie internetowej www.edemed.pl w zakładce „Konkurs”) przez opiekuna klasy oraz dostarczenie do 15 lutego 2014 r. pracy osobiście lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek z dopiskiem „Zapusty”
13. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie podczas transportu i przechowywania. Prac nie należy oprawiać.

§4 Ocena prac konkursowych
1. Wszystkie nadesłane do Konkursu prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatorów Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod względem następujących kryteriów:
zgodność z tematyką konkursu i trafność jej przedstawienia
jakość wykonania,
oryginalność.
3. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.

§5 Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 03.03.2014 r. podczas wernisażu prac połączonego z prezentacją pieśni i tańców ludowych.
2. O zwycięstwie klasy w konkursie telefonicznie poinformowany zostanie jej opiekun – kontakt nastąpi na numer podany podczas rejestracji na stronie internetowej www.edemed.pl,
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Nagrodami za zajęcie I, II, i III miejsca są karnety uprawniające zwycięskie klasy do bezpłatnego uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach do gospodarstwa agroedukacyjnego „Wymysły pod Lasem”, połączonych z udziałem w warsztatach edukacyjnych pt.: „Hej! Zapusty, zapusty! – warsztaty tradycji karnawałowych” lub „Pisanki, pisanki … – warsztaty wielkopostno-wielkanocne” (temat i termin do uzgodnienia). W programie wiele atrakcji m.in.: obrzędowe tradycje regionalne, pieśni i przyśpiewki ludowe, zajęcia plastyczne, tradycyjne prace kulinarne itp. Wartość karnetu uprawniającego do udziału w warsztacie grupy 50-osobowej wynosi 3000 zł.
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej wiadomości.